Privacy

Privacyverklaring
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Chrid’Or Esthétique verwerkt van haar klanten. Indien u klant wordt van Chrid’Or Esthétique, of om een andere reden persoonsgegevens aan Chrid’Or Esthétique verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om deze Privacyverklaring door te lezen en indien u dit wenst een kopie voor uw eigen administratie te vragen.

Contactgegevens
Chrid’Or Esthétique
Hoog Geldrop 22
5663 BE Geldrop NL
+31613868813
info@chridor.nlafspraak@chridor.nlhttps://www.chridor.nl

Functionaris Gegevensbescherming
T.A.H.M. van de Ven is de Functionaris Gegevensbescherming van Chrid’Or Esthétique. Zij is te bereiken via info@chridor.nl.

Persoonsgegevens
Chrid’Or Esthétique verwerkt de volgende persoonsgegevens van u:
– voor- en achternaam;
– geslacht;
– geboortedatum;
– adresgegevens;
– telefoonnummer;
– e-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Chrid’Or Esthétique verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid;
– voor en na foto’s.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Chrid’Or Esthétique verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– om goederen en diensten bij u af te leveren;
– Chrid’Or Esthétique verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
Chrid’Or Esthétique neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Chrid’Or Esthétique) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Chrid’Or Esthétique verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Chrid’Or Esthétique verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Chrid’Or Esthétique blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Chrid’Or Esthétique gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Chrid’Or Esthétique en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@chridor.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Chrid’Or Esthétique wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Chrid’Or Esthétique neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@chridor.nl.

Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.