• Openingstijden

  OpeningstijdenX

  Maandag09:00 - 21:00 uur

  Dinsdag09:00 - 21:00 uur

  Woensdag09:00 - 21:00 uur

  Donderdag09:00 - 21:00 uur

  Vrijdag09:00 - 21:00 uur

  Zaterdag10.00 - 16.00 uur

  ZondagGesloten

 • 06-13868813
 • Contact

  Laten we in contact blijven!X

  Ons bezoekadresHoog Geldrop 22, Geldrop

  Laat een bericht achter

  Uw bericht word verstuurd. een ogenblik geduld alstublieft...

  Bedankt voor het versturen van uw bericht! We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Er is een probleem opgetreden tijdens het versturen van uw bericht. Probeert u het nogmaals.

  Vult u alstublieft alle velden in voordat u op verzenden drukt.

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Algemeen
1. Chrid’Or Esthétique is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven onder nummer 70488126 en is als ANBOS lid
    aangesloten bij De Geschillencommissie Uiterlijke Verzorgingsbranche.
2. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Chrid’Or Esthétique en een cliënt waarop Chrid’Or
    Esthétique deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk
    is afgeweken.
Artikel 2: Inspanning
1. De schoonheidsspecialiste zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed
    vakmanschap uitvoeren.
2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig
    aan schoonheidsspecialiste worden verteld.
3. Chrid’Or Esthétique is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt
    verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. De schoonheidsspecialiste zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.
Artikel 3: Afspraken
1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan
    Chrid’Or Esthétique melden.
2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, wordt € 25,00 in rekening gebracht.
3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd
    inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele
    afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
5. Chrid’Or Esthétique moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de
    afspraak aan de cliënt melden.
6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2 en 6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.
    Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
Artikel 4: Persoonsgegevens en privacy
1. De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft
    dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
2. De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze op een klantenkaart die dan weer worden
    verwerkt in een klantenbestand.
3. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens
    de behandeling.
4. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
5. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht
    de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
Artikel 5: Betaling
1. Chrid’Or Esthétique vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.
2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.
5. Als de betaling niet contant is overeengekomen (met hoge uitzondering) dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na
    factuurdatum op het door de schoonheidsspecialiste aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van veertien
    dagen is de schoonheidssalon zonder ingebrekestelling in verzuim en is de cliënt de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente aan
    Chrid’Or Esthétique verschuldigd.
Artikel 6: Aansprakelijkheid
1. Chrid’Or Esthétique is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van
    door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of
    vrijetijdsbesteding.
2. Chrid’Or Esthétique is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft
    meegebracht naar de salon.
3. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Chrid’Or Esthétique zelf.
Artikel 7: Klachten
1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na
    ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Chrid’Or Esthétique.
2. Chrid’Or Esthétique moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.
3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Chrid’Or Esthétique de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen,
    tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal de schoonheidssalon het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal
    vergoeden, zie artikel 8.
5. Indien Chrid’Or Esthétique en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan De
    Geschillencommissie Uiterlijke Verzorgingsbranche.
Artikel 8: Garantie
1. Chrid’Or Esthétique geeft de cliënt twee weken garantie op de behandelingen en producten.
2. Deze garantie vervalt indien, zie leden 3 t/m 7 van dit artikel.
3. De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect
    van de behandeling of producten.
4. De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt.
5. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
6. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
7. De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt.
8. Na een behandeling kan de huid een reactie geven de cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
Artikel 9: Beschadiging en diefstal
1. Chrid’Or Esthétique heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten
    beschadigt.
2. Chrid’Or Esthétique meldt diefstal altijd bij de politie.
Artikel 10: Behoorlijk gedrag
1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste het recht de cliënt
    de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
3. Bij Chrid’Or Esthétique wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houdt aan de persoonlijke hygiëne regels.
Artikel 11: Recht
1. Op elke overeenkomst tussen Chrid’Or Esthétique en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
2. De leveringsvoorwaarden zijn ook in de salon beschikbaar.
3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de leveringsvoorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de
    overeenkomst.

Visit Us On FacebookVisit Us On Linkedin